Algemene beschouwingen BBC2014 over Perspectiefnota 2016

Algemene beschouwingen BBC2014 over Perspectiefnota 2016

BBC2014 hecht in de algemene beschouwingen over de Perspectiefnota 2016 veel waarde aan een consistent beleid in combinatie met verantwoorde en zo mogelijk innovatieve beleidsveranderingen. Dat kan binnen de eigen organisatie en in de samenleving zijn. Anders besturen en meer verbinden.

Het is belangrijk dat de perspectiefnota in lijn ligt met het coalitieakkoord en het bestuursprogramma, met uitzondering van nieuw beleid uiteraard.

De bijdrage uit de maatschappij is wat BBC2014 betreft steeds belangrijker aan het worden. De raad en het college hebben dit vorig jaar stevig uitgesproken. We zien ook dat dit geen gemakkelijke opgaaf is en dat dit tijd vergt. Het is in onze opinie wel de goede lijn. Meer gebruikmaken van kwaliteiten die er her en der in de samenleving zijn.

Het college gaf het goede voorbeeld door de ‘Coevorden verbindtour’ te organiseren. Hiermee werd een start gemaakt om inwoners van gemeente Coevorden intensiever  te  betrekken bij het ontwikkelen van nieuw beleid. Deze insteek van het college heeft ook invloed op de heroriëntatie van de rol en werkwijze van de raad en gaf richting aan de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie.

Op de bibliotheek, cultuur en sport hebben we met elkaar een aanzienlijke bezuinigingsopgaaf afgesproken. We zitten nog midden in het onderzoeken, de onderhandelingen en  de effectverkenning van deze afspraken. We vinden dan ook dat na afronding en effectuering van de bezuinigingen er geen nieuwe bezuinigingen meer op deze terreinen mogen komen. Voor leefbaarheid in de dorpen is het cruciaal dat de voorzieningen, weliswaar soms in een andere vorm, in stand blijven. We zien ook dat inwoners dit aan het hart gaat en bemerken ook hun inspanningen. De plaatselijk belang organisaties worden steeds actiever en dat doet ons goed. Een prima basis om op voort te borduren, alhoewel we er nog lang niet zijn.

Om te weten wat er zoal leeft in onze gemeente organiseren wij fractievergaderingen in stad en  dorpen. Inwoners maken frequent gebruik van ons inloopspreekuur  dat vooraf gaat aan onze vergadering . We merken daarin  dat er behoefte is aan contact met de politiek op een toegankelijke en laagdrempelige manier.  Daarnaast wonen wij vergaderingen bij van wijk- en dorpenronde en
dorpsbelangen, waarin we dezelfde signalen opvangen om gehoord te worden. De signalen  vormen de basis van onze politieke standpunten.

Met elkaar dienden we moties en amendementen in op de volgende gebieden: schuilstallen voor dieren, het opzetten van een pilot voor permanent wonen op recreatieparken, het plaatsen van een 2e bedrijfswoning,  behoud van alle zwembaden, behoud van binnen- en buitensport. Het onderwerp welstand werd op de agenda geplaatst. Er worden stappen gezet met als uitgangspunt, dat het de gemeente er uiteraard niet om te doen is verenigingen ‘om zeep’ te helpen.  Wij waken hierover en zijn hier kritisch op. Goed en intensief contact met inwoners is en blijft belangrijk. Wij denken erover na hoe we dit verder kunnen versterken. De energie die nu wordt gestoken in de sociale teams en gebiedsgericht werken zal ook haar zichtbare opbrengst moeten hebben. Dat is wat ons betreft nog wel een soort black box. BBC2014 zal het college hierin kritisch volgen en de opgepikte signalen afgeven.

De effecten van het omgooien van het roer zijn zichtbaar, maar lang niet overal voldoende. We zien prima ontwikkelingen bij de Plaatselijke- en Dorpsbelangen van veel dorpen en wijken.  Er wordt driftig geschreven aan  dorpsvisies en  men stelt zich op als volwaardig gesprekspartner in bijeenkomsten met inwoners, college en raad. Anderen zijn nog wat afwachtend of simpelweg nog niet zover. Dat is niet erg, want we helpen hen graag en samen kom je verder.

De agenda van het rijk en provincie gaan veel over de stedelijke agenda’s, over concentratie van voorzieningen. Met het grootste gemak wordt voorbij gegaan aan de perifere regio’s in ons land. Wij vinden dat we zeer kritisch moeten zijn op deze beweging. Het weghalen van zorgvoorzieningen uit de dorpen zou opnieuw een tik voor de leefbaarheid zijn. Wij zien toekomst in kleinere
zorginitiatieven en vinden dat het college daar aandacht voor moet hebben en houden. Deze voorzieningen zijn nodig om de juiste bevolkingsopbouw in de dorpen te kunnen blijven houden. Jong en oud, met elkaar en voor elkaar.

N.a.v. de komst van een opvanglocatie van het COA in Oosterhesselen diende onze fractie in maart een motie in waarin zij pleit voor een goede communicatie met inwoners en een heldere  bestuursovereenkomst met het COA.  Het college werd nadrukkelijk verzocht om te starten met een instroom van 150 asielzoekers en gedurende de eerste 3 tot 6 maanden het aantal op- dan wel,  bij
problemen, het aantal af te waarderen.  Wij hebben het volste vertrouwen in het verdere verloop van de procedure en zien met belangstelling de uitwerking van de bestuursovereenkomst met het COA tegemoet. We volgen het nauwgezet in het belang van de Hesselers.

Besturen van verenigingen in stad, wijken en dorpen denken mee over  een andere opzet van sport,  de invulling van bibliotheekfuncties en onderhoud van accommodatie. Wij pleiten, samen met alle sportverenigingen, voor het behoud van de binnen- en buitensport in de stad en het buitengebied. Sport is immers belangrijk voor de gezondheid en ontwikkeling van de jeugd. Daar waar nodig zullen extra financiële injecties nodig zijn om de ‘zachte landing’ te kunnen realiseren.  In taakveld 6 van de
takendiscussie zien wij mogelijkheden om hiervoor dekking te vinden.

De bibliotheekfunctie wordt anders ingevuld, maar moet wel goed zichtbaar en toegankelijk zijn voor de samenleving,  ook in de buitendorpen Dalen, Oosterhesselen, Aalden, Sleen en Schoonoord. Met de opgelegde bezuinigingstaakstelling is het bestuur van  de stichting bibliotheek verzocht om met een gedetailleerd plan te komen voor de bibliotheekvoorziening in de gemeente Coevorden voor de periode 2016-2018. Hierbij moet ook aandacht worden besteed aan uitleenpunten voor  volwassenen in de buitendorpen. De stichting zal zich moeten inspannen om zowel kostenreductie als inkomstenvergroting te realiseren. We wachten de resultaten geduldig af.

Dorpen en wijken willen graag aan de slag met allerlei projecten maar moeten nog even geduld hebben.  Samen met hen wachten wij de concrete uitwerking van het stimuleringsfonds af. Wij zijn van mening dat hier uiterlijk in september van dit jaar duidelijkheid over moet zijn voor het lopende jaar en uiterlijk in november 2015 voor het jaar 2016 en volgende. Het gaat dan om concrete afspraken en toetsingscriteria. Liefst ruim genoeg om mensen uit te dagen en te motiveren om in het belang van hun eigen directe leefomgeving projecten te initiëren die bijdragen in de leefbaarheid, zelfstandigheid en zelfredzaamheid op korte en lange termijn.

De ingezette bezuinigingen hebben een, nog beperkt zichtbaar,  positief effect op de algemene reserve van onze gemeente doch, zoals blijkt uit de laatste cijfers, zijn wij er nog lang niet en blijft de financiële situatie in de komende jaren zorgelijk. De lijn die financieel is ingezet moeten we blijven volgen om onze gemeente voor de toekomst gezond te maken en te houden.

De perspectiefnota maakt duidelijk dat het college een afwachtende houding aanneemt naar de raad en  open staat voor haar adviezen voor een gezamenlijke en concrete invulling van het korte en lange termijn beleid.  Wij zien dit met het coalitieakkoord in de hand als een enorme uitdaging, maar ook als een complexe opdracht.  Er zijn nog veel hobbels te nemen met het vooruitzicht op de zorgelijke financiële positie van de gemeente in de komende jaren.   De grondposities zijn nog niet vrij van risico’s en de 3D’s kennen nog forse onzekerheden. Ook de debiteurenpositie levert ons nog geen vreugde op. Daar zitten, naar verluidt, nog wel een aantal oude posten tussen.

Van onze inwoners maar ook van de raad wordt veel lef en creativiteit gevraagd om het  ingezette bezuinigingsbeleid vorm en inhoud te geven en daar waar mogelijk nieuw beleid te ontwikkelen.

Na een lange zoektocht en het maken van keuzes vanuit de takendiscussie ziet BBC2014 toch enig perspectief voor 2016. Ons uitgangspunt is op te komen voor inwoners van het buitengebied en in dit plaatje past niet het heffen van hondenbelasting. Onze motie beschrijft onze beweegredenen en welke alternatieven wij zien.  Vorig jaar pleitten wij nog voor het niet doorvoeren van toeristenbelastingverhoging maar in 2016 ontkomen wij er niet aan om, vanwege te maken keuzes, deze belasting te indexeren. Voorwaarde is, wat ons betreft  wel dat er in 2017 en 2018 geen verhoging wordt doorgevoerd en deze sector verder moet worden ontzien. Het is immers een belangrijke banenmotor voor de regio. Ook hebben wij daarin veel mogelijkheden om de minder opgeleiden en mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.

Op de achtergrond speelt mee het nieuwe belastingplan met de te verwachten effecten van de voorgestelde BTW verhoging voor Recreatie en het noodlijdende MKB! Overeenkomstig de actie van de fractievoorzitters van GS van onze provincie, Groningen en Friesland zien wij graag dat ons college  ook een signaal afgeeft richting de regering.  Wellicht dat voor ons gehele land de
uitkomsten positief zijn, maar voor onze regio (met een groot aandeel toerisme, zzp’ers en kleine bedrijven in het MKB), vrezen wij voor baanverlies en afroming van rendementen bij deze bedrijven. Wij zullen over dit onderwerp een motie indienen.

Vierkant voor Werk verdient wat ons betreft onverkort veel aandacht. Het spreekt ons aan dat er in regionaal verband wordt gedacht. Ten aanzien van acquisities en profilering, keuzes en focus, verbinding tussen de 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) en de inspanningen voor grensoverschrijdend ondernemen en werken, vindt BBC2014 de inspanningen van het college goed en vragen wij om verdere intensivering. Dat zelfde geldt voor de inspanningen richting arbeidsmarktregio. Werk is een belangrijk speerpunt ter verbetering van de sociaal-economische structuur in ons gebied. We merken dat ons college hierin wellicht vooroploopt in het denken, maar dat het tegelijkertijd lastig is om bij de grootste gemeente in onze regio voldoende tempo te krijgen.

Wij vragen nadrukkelijk aan het college om mogelijkheden voor bezuinigingen te zoeken in posten zoals tractie en lokale lasten. Wij zijn van mening dat kosten voor tractie kunnen worden teruggedrongen door een meer innovatieve houding van deze afdeling. Denk aan gezamenlijke inkoop, gebruik en onderhoud met andere gemeenten.  Daarnaast kan kritisch worden gekeken naar de gelden die vrijkomen bij de afvalbesteding en de berekening in de verdeling van lokale lasten (denk daarbij aan rioolbelasting).

In januari 2015 was de decentralisatie van de zorg een feit. Het verloop en de (financiële) resultaten van dit proces  zijn voor ons nog te weinig concreet . BBC2014 kan onvoldoende overzien welke effecten deze veranderingen hebben op de organisatie, kwaliteit  en de financiering van de zorg.  Wij zijn van mening dat eind 2015 de effecten van de gekozen werkwijze, de kwaliteit en de financiering van de zorg concreet moeten worden weergegeven.  Wij onderstrepen het belang van een compact aantal indicatoren die een helder zicht geven op de ontwikkelingen en de voortgang van alle veranderingen . Als apart punt willen wij nog de mantelzorg noemen. Wij moeten kritisch blijven op welke ondersteuning voor hen effectief is. De uitkomst van het onderzoek onder mantelzorgers in 2013 bracht toch een aantal punten van zorg.

De raad draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs. Desondanks denken wij dat vanuit gemeentelijk perspectief meer kan worden gedaan om te zorgen voor een goede balans tussen de organisatie, soort en kwaliteit van onderwijs.
Wij vragen het college om  de samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling (gebruik maken van best practices) en tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven meer te stimuleren. Oriëntatie op mogelijkheden om meer aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt in de regio kan openingen bieden naar innovatie van onderwijs. Te denken valt aan het oprichten van een agrarisch kennis- en innovatiecentrum, als b.v. dependance van Wageningen. Tot slot staan wij nog even stil bij de ontwikkelingen van de Integrale Kindcentra. Wij vragen ons af of deze ontwikkeling voldoende naar wens verloopt en of extra interventie nodig is om de voortgang en concretisering te bevorderen.

Wij hopen dat wij met deze beschouwing het college en de raad voldoende input hebben gegeven om het beleid op alle vlakken succesvol te maken zodat inwoners van onze gemeente, ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, tevreden kunnen zijn over de te behalen resultaten!

BBC2014 ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet maar voorziet ook zeker nog belangrijke aandachtspunten.

Ik dank u voor uw aandacht.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *