ANBI

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel op te komen voor de belangen van de gemeente Coevorden en haar ingezetenen en in het bijzonder voor de belangen van het buitengebied.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

 1. deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Coevorden
 2. het beleggen van voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor de ingezetenen van de gemeente Coevorden
 3. het benutten van alle wettelijke middelen die tot dat doel kunnen leiden.


Beleid

Belangen Buitengebied Coevorden (BBC2014) is gericht op evenwicht en een betere verdeling van aandacht en investeringen tussen buitengebied en de stad Coevorden. Samen met de bewoners willen wij de belangen van het buitengebied en de stad behartigen. Zodat de bewoners zich thuis en tevreden blijven voelen in de ons zo dierbare en prachtige gemeente Coevorden.

Door middel van onderstaande 13 speerpunten probeert BBC2014 bovenstaand beleid uit te voeren:

 • Leefbaarheid: Eigen karakter, elk dorp is uniek en mag dit blijven;
 • Wonen moet kwaliteit uitstralen en betaalbaar zijn. Bouwen in de dorpen moet mogelijk blijven;
 • Goede wegen en fietspaden en goed onderhouden groenvoorziening;
 • Een financieel gezonde gemeente: BBC2014 wil dat graag zo houden;
 • Gemeentelijke belastingtarieven niet verhogen, regelingen vereenvoudigen;
 • Werk in de buurt;
 • Een aantrekkelijke omgeving voor jeugd en jonge gezinnen;
 • Hoge kwaliteit zorg voor een groeiende groep senioren in zowel de dorpen als de stad;
 • Geen bezuinigingen meer op sport en inzet op preventie in de zorg (gezonde gemeente);
 • Snelle dienstverlening aan inwoners en ondernemers;
 • Vóór duurzaamheid en schone energie zonder uitbreiding van het aantal windmolens;
 • gemeente neemt verantwoordelijkheid voor één reeds bestaand AZC en betere integratie;
 • Breedband: snel en betaalbaar internet voor de gehele gemeente.


Beloningsbeleid

De bestuursleden van BBC2014 verrichten hun taken onbezoldigd.


Bestuursactiviteiten 2017

 • Het voeren van evaluatiegesprekken met fractieleden en wethouder.
 • Het aanpassen van de bestaande statuten en het daarop bijstellen van het Huishoudelijk Reglement.
 • Het tot stand brengen van het verkiezingsprogramma t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
 • Het organiseren van lezing voor leden, leden van andere politieke partijen, dorpsbelangenverenigingen en schoolbesturen door “dorpendokter” Frans Thissen, getiteld “Dorpen in verandering. Hoe kunnen dorpen leefbaar en sociaal vitaal blijven?”
 • Het werven en selecteren van kandidaten t.b.v. de gemeenteraadsverkiezingen d.m.v. een kiescommisie.
 • Het beleggen van Algemene Ledenvergaderingen als voorbereiding op de verkiezingen.
 • Het innen van lidmaatschapsgeld via automatische incasso.
 • Het bijwonen van fractievergaderingen en gemeenteraadsvergaderingen.
 • Het bewaken van het opgestelde verkiezingsprogramma.


Financieel verslag over 2017, bestaande uit de Staat van “Baten” en “Lasten”en de balans

Gedeeld