Dorps- en wijkverenigingen vernieuwen Stimuleringsregeling

De dorps- en wijkverenigingen in de gemeente Coevorden hebben de Stimuleringsregeling vernieuwd. Dit hebben ze gedaan met
ondersteuning van de gemeente. Burgemeester Bert Bouwmeester: “Mijn waardering voor de constructieve manier waarop de verenigingen
gezamenlijk aan de vernieuwde regeling hebben gewerkt. Op basis van de opgedane ervaringen in 2015 ligt er nu een regeling die nog beter
aansluit bij de wensen van de samenleving.” Het college van burgemeester en wethouders heeft de vernieuwde regeling op dinsdag
12 juli vastgesteld.

Door middel van het stimuleringsfonds wil de gemeente inwoners, instellingen en bedrijven met goede ideeën om de leefbaarheid van een dorp of wijk te vergroten graag verder helpen. In 2015 leidde dit tot 57 initiatieven die tijdens de initiatievenmarkt werden gepresenteerd en beoordeeld door de verenigingen.
Uiteindelijk werden vijftien initiatieven gehonoreerd. De regeling zoals die in 2015 was, is in drie bijeenkomsten geëvalueerd. Voor 2016 is besloten om de regeling in tweeën te delen.

Deel 1 Dorps- en wijkinitiatieven
Een deel is bestemd als fonds voor eenmalige dorps- en wijkinitiatieven, grotendeels een voortzetting van de regeling zoals die in 2015 was. Het gaat in
2016 om een bedrag van € 150.000. Er komt opnieuw een initiatievenmarkt. Dit jaar op 10 november. Nieuw is dat ook een onafhankelijke vakjury haar oordeel
geeft. De stem van de dorps- en wijkverenigingen geldt voor 50 procent, de stem van de vakjury geldt ook voor 50 procent. Per initiatief kan om een bedrag van
maximaal € 10.000 worden gevraagd. Dorps- en wijkverenigingen hebben tot 1 oktober de gelegenheid om initiatieven in te dienen bij de gemeente.

Deel 2 Initiatieven Coevorden Verbindt
Het tweede deel van de regeling is bedoeld als fonds voor initiatieven die Coevorden Verbindt ondersteunen. Het gaat om nieuwe manieren van
samenwerken die het mogelijk maken dat inwoners zelf verantwoordelijkheid zijn voor en invloed hebben op hun leefomgeving. Het kan daarbij gaan om een
grotere betrokkenheid van inwoners bij overheidstaken, maar ook om het versterken van de relatie tussen de lokale democratie en de samenleving. Dit met
als doel om de betrokkenheid van inwoners bij keuzes over voorzieningen te stimuleren.
Dit tweede deel van de regeling biedt ruimte voor initiatieven die meerjarig en structureel zijn, waar inwoners en de gemeente van kunnen leren of die
vernieuwend of experimenterend zijn. Bij dit deel van de regeling kunnen ook andere partijen dan dorps- en wijkverenigingen aanvragen indienen. Wel moet dit
in samenspraak gebeuren met de wijk- en dorpsverenigingen. Dezelfde vakjury als bij deel één geeft haar oordeel en het college van burgemeester en
wethouders beslist uiteindelijk over de aanvragen. Per aanvraag kan er om maximaal € 20.000 worden gevraagd. De omvang van het fonds is voor dit jaar
net als in deel 1 €150.000,-.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *