ALV 11 januari jl.: BBC2014 blikt terug op een succesvol jaar

Jenny Streur blikt met een tevreden gevoel terug op het afgelopen jaar. De fractievoorzitter van BBC2014 zei tijdens de nieuwjaarsreceptie in De Deel in Sleen dat de raadsfractie op stoom is. De enthousiaste fractieleden stropen volgens Jenny Streur de mouwen verder op om het beleid gestalte te geven en de uitdagingen tegemoet te treden.

Tijdens haar presentatie passeerden de volgende thema’s onder meer de revue:

2015: het jaar van veranderingen in vergaderstructuur en behandeling van de begroting

2015 was een jaar van veranderingen in de vergaderstructuur en de planning en control cyclus van onze gemeente.  Via de media en de website van de gemeente heeft u hier al kennis van genomen, maar ik sta er toch nog even bij stil.

Veranderingen in de vergaderstructuur
Doel van de nieuwe werkwijze is gericht op het bieden van meer mogelijkheden voor inwoners om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente.

Geen twee, maar één raadsvergadering en een commissievergadering per maand.  Een half uur voorafgaande aan de commissievergadering kunnen inwoners de leden van alle fracties ontmoeten. Tijdens de commissievergadering is meer ruimte voor hen om naast het inspreken, discussie aan te gaan met de raad en het bestuur.

Veranderingen in de planning en control cyclus
In 2015 stond de behandeling van de begroting tweemaal op de agenda van de raad. In het voorjaar werd volgens oude werkwijze de begroting voor 2015 behandeld. In het najaar volgde de behandeling van de begroting 2016.  Deze verandering was bijzonder, want in één jaar twee keer een begroting behandelen en twee algemene beschouwingen schrijven is immers niet gebruikelijk en behoorlijk intensief.

Kinderraad
In december is er een raadsvergadering door kinderen uitgevoerd.

Voortgang bezuinigingen
Afgesproken bezuinigingen blijken minder eenvoudig uitvoerbaar dat in eerste instantie door de raad is aangenomen.

Terugblik op periode vanaf april 2015 tot heden

Financiën

Het financiële perspectief is gelukkig verbeterd, er komt wat meer geld in de reserve en het
weerstandsvermogen van de gemeente neemt toe. Enerzijds te danken aan de gevolgen van de zogeheten mei-circulaire, waarin de landelijke overheid duidelijk maakt hoeveel geld gemeenten te besteden krijgen. Maar voor een veel groter deel het resultaat van de bezuinigingen die de afgelopen periode zijn gerealiseerd. Dit vraagt veel van onze inwoners en organisaties, maar ook van de eigen gemeentelijke organisatie.

Hierin heeft onze wethouder Jan Zwiers een zeer verdienstelijke bijdrage geleverd en reeds respect afgedwongen bij de diverse oppositiepartijen.

Natuurlijk weten ook wij dat over sommige reeds ingeplande bezuinigingen, zoals de buitensporten, de zwembaden en de bibliotheken nog stevige discussies lopen en onderhandelingen gaande zijn, maar hebben vertrouwen in de taak van de gemeente en de inbreng van onze partij dat het verder goede vorm, inhoud en bestaansrecht voor de toekomst krijgt.

Er is een nieuwe fase aangebroken waarbij de kracht van de samenleving optimaal wordt benut en waarbij de gemeente veel meer een faciliterende,  ondersteunende en motiverende rol speelt.

Tot nu toe is er vanwege de slechte financiële positie van onze gemeente een behoedzaam beleid gevoerd en lijken we er met een fatsoenlijk voorzieningenniveau financieel goed uit te komen.

Met de drie decentralisaties beslaan de uitgaven in het sociaal domein onderhand de helft van de totale begroting van de gemeente. Daarbij  zijn een deel van de uitgaven moeilijk beïnvloedbaar en maakt het ook lastig om harde cijfers voor de toekomst uit te kunnen spreken. Het betreffen vaak open eind regelingen, waarbij het beïnvloeden van de behoefte vaak lange termijn werk is.

Het sociaal domein is nog sterk in beweging, de transformatie binnen de jeugdzorg en het participatie beleid moet nog verder vorm gegeven worden, evenals de verdere bevordering van een integrale gebiedsgerichte aanpak. 2016 zal het jaar van concretisering en optimaliseren worden waar wij naar beste kunnen onze bijdrage optimaal zullen leveren om het bestaansrecht en het plezierig wonen in onzé dorpen en het buitengebied te behouden. Taak nummer één van BBC2014.

Zorg
Algemeen: de transitie (takenoverheveling van rijk naar gemeente) vordert gestaag. We zijn geen grote problemen tegengekomen. 2016 zal vermoedelijk een jaar van stabilisering worden. Op termijn moet de transformatie plaatsvinden: een samenleving waarin een ieder zich verantwoordelijk voelt voor zorg en niet meer uitsluitend naar de overheid gekeken wordt.

Wat was aan de orde

Wat hebben we gedaan

Focus voor komende periode

De reserveopbouw Wmo (begroting) In coalitieverband met amendement een maximering tot 2 miljoen reserve WMO vastgesteld. Wmo is open einde-regeling. Ontwikkelingen in de uitgaven volgen.
Indicatoren Themabijeenkomst bijgewoond. Gepleit voor indicatoren die aanwijzingen geven over wat er gebeurt in de samenleving (leefbaarheid) De uitwerking hiervan, plus hier een streefcijfer aan verbinden (waar willen we precies naar toe?).
Afhandeling bezwaren in de Wmo d.m.v. ‘ambtelijk horen’ ‘Ambtelijk horen’ laten agenderen voor een themabijeenkomst. In februari komt een notitie.
Het verloop van het ambtelijk horen. Zijn mensen hier voldoende mee geholpen en welke steun hebben ze hierbij mogelijk nodig
Stimuleringsprogramma ‘Gezond in Coevorden’ Avond hierover bijgewoond. Gevraagd om aandacht voor alcoholgebruik 55+. Is opgenomen in het plan.
Hoe de projecten in de dorpen zich gaan ontwikkelen: burgers in een actieve rol en goede samenwerking.
Right to Challenge Hiervan is kennis genomen. Wat voor mogelijkheden biedt dit onze gemeente en onze inwoners?
 Vragen over onderzoek mantelzorg gesteld.  Continu aandacht voor of het aanbod de behoefte dekt.

Bibliotheken

Afgelopen jaar  regelmatig  contact gehad met de wethouder, stichtingsbestuur Openbare Bibliotheken Coevorden en belangenverenigingen uit de dorpen in het buitengebied over een passende bibliotheekfunctie in de dorpen, met als financiële uitgangspunt het subsidiebedrag van € 450.000 in 2017. Het stichtingsbestuur van de Openbare Bibliotheek Coevorden heeft een 3-tal scenario’s uitgewerkt, maar deze zijn zowel inhoudelijk als financieel niet goed onderbouwd.

1ste scenario  Coevorden large bibliotheek en een volwassenpunt in Dalen
2de scenario idem 1 + medium bibliotheek Sleen
3de scenario idem 2 + 4 volwassenpunten

De BBC2014 acht het wenselijk dat er in de vijf buitendorpen een bibliotheekvoorziening moet zijn, die zodanig is ingericht, dat deze voldoet aan vraagbehoefte van de inwoners.

De komende periode zal met Stichting Bibliotheek Coevorden worden bekeken welke rol de stichting zou kunnen spelen bij het ondersteunen van lokale initiatieven.

Op deze manier meer kans geven om eigen initiatieven te ontplooien, dan wanneer de stichting een professionele basis (bijvoorbeeld een volwassenpunt) biedt, waar burgerinitiatieven eventueel
bij aan kunnen sluiten. Waar dit soort initiatieven nog niet vanzelf van de grond komen, zullen de stichting en de gemeente een stimulerende rol kunnen spelen. Dit geldt zeker voor de plaatsen waar op dit moment geen bibliotheekvoorziening is.

Zwembaden
Tussen de besturen van de vier zwembaden zijn pittige discussies gevoerd over de bezuinigingstaakstelling, met name over de jaren 2016 en 2017. Voor een gedeelte van de bezuinigingsopdracht is nog geen invulling gevonden. Nadere onderzoeken moeten duidelijkheid geven over de inzet van vrijwilligers, energiebesparende maatregelen, genereren van extra inkomsten en hoe deze vier baden kunnen samenwerken om de gehele bezuinigingstaakstelling te realiseren, zonder dat daarbij een zwembaden worden gesloten.

Sport
In de taak om de noodzakelijke bezuinigingen voor onze voetbal- en korfbalverenigingen vanaf 2016 door te voeren, lijkt het college geslaagd.  Aan één belangrijk onderwerp lijkt het college echter voorbij te zijn gegaan; de btw! Een vijftal verenigingen binnen onze gemeente zijn niet btw plichtig en dreigen met de jaarlijkse toezegging van de gemeente hiermee, in verhouding met de andere verenigingen die wel btw plichtig zijn, een duidelijk lagere jaarlijkse vergoeding te krijgen voor het onderhoud van de sportvelden er van uitgaande dat de werkzaamheden zullen worden uitbesteed.
Wij vragen het college om hier nadrukkelijk rekening mee te houden en alle verenigingen een gelijke jaarlijkse financiële bijdrage te geven, hetgeen ook het uitgangspunt en opdracht was van het college. Alleen hiermee creëer je optimale draagvlak bij alle verenigingen en juiste stimulering van de vrijwilligers, die samen met de noodzakelijke financiële bijdrage van de gemeente garant moeten staan voor het behoud van onze buitensporten tot in lengte van jaren.

Wanneer de definitieve voorstellen ons bereiken, zullen wij beoordelen of het effect van de btw negatief uitwerkt voor de kleinere verenigingen. We zullen dan zeker een motie overwegen om dit negatieve effect te laten verdwijnen en gelijkheid te organiseren. Op dit moment zijn de verenigingen nog niet tot een oplossing gekomen en lijkt het niet zo gemakkelijk als de wethouder ons wil doen geloven. Wij blijven het kritisch volgen; dat geldt ook zeker voor de binnensporten die voor 2016 op de agenda staan. De breedtesport moet blijven bestaan, want dat is essentieel voor een gezonde samenleving.

Breedband
Het breedbandplatform “Verbind Drenthe” van de provincie verbindt initiatieven en faciliteert van proces tot aanleg. Een aantal dorpen in onze gemeente zijn al gestart met dit proces en zoeken zelf ook de verbinding met andere dorpen, binnen en buiten de gemeentegrens. Tijdens de wijk- en dorpenronden, die ook door ons worden bezocht, staat Breedband op de agenda’s. Dit zijn goede initiatieven en het is een goed signaal dat ook de wethouder de toezegging heeft gedaan om hierin  te faciliteren.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid dorpen
Naar het zich laat aanzien blijft gedeputeerde Brink van Provinciale Staten (PS) bij zijn besluit om de duurderde optie voor de ontsluiting van de N34 aan de Slenerweg uit te voeren.

Tegengeluiden vanuit onze gemeente en Borger-Odoorn worden niet gehoord. Transparante en concrete argumenten ontbreken. De gevolgen van dit besluit kunnen negatieve gevolgen hebben op de dorpskern van ’t Haantje en zal wethouder Jeroen Huizing, zoals eerder toegezegd met PS ervoor zorgen dat het dorp verkeersveilig en leefbaar blijft.

De ontsluitingen bij het Klooster in Coevorden geven ook de nodige onrust bij inwoners. Aan de wethouder is door ons hiervoor extra aandacht gevraagd en gezamenlijk met inwoners te zoeken naar passende oplossingen die leiden naar een leefbare omgeving.

Ingediende moties  en amendementen vanaf mei 2015

  • Motie voorstel onderzoek invoering burgerserviceloket mei 2015 BBC2014: wordt in 2017 bij behandeling van de perspectiefnota geamendeerd.
  • Motie voorstel duurzame energie plan Watering PvdA: mede ondertekend en aangenomen.
  • Motie tegen invoering hondenbelasting juni 2015 BBC2014: aangenomen.
  • Amendement n.a.v. 2e Bestuursrapportage limiteren tot maximaal 2 miljoen reserve Sociaal Domein juli 2015 VVD: mede ondertekend en aangenomen.
  • Motie plan ijsbaan Hoogeveen 15 december 2015 PvdA: mede ondertekend en afgewezen.

Tot slot
Met de presentatie hoop ik u een beeld te hebben gegeven van de meest belangrijke activiteiten van onze fractie.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *